Fenkil .

ፈንቅል


ዛንታታት ተመኵሮ ገድሊ (ቅጺ 3)


ኣሕተምቲ ሕድሪ


ብኣጋጣሚ ብሩራዊ ኢዮቤል ስርሒት ፈንቅልን ምሕራር ምጽዋዕን ዝተዳለወ ሳልሳይ ቅጺ ‘ዛንታታት ተመኵሮ ገድሊ’። እዚ ዛንታታት’ዚ ንውዕሎ ተጋደልቲ ኣብቲ ወሳኒ ስርሒት ብሰብኣዊ ዓይኒ ኣቕሪብዎ ኣሎ።

Android Book App

Book Review


Leave a comment