ካታሎግ ፖለቲካዊ ታሪኽ ኤርትራ .

ኣይንፈላለ


ድሕሪ ናይ ዳርጋ 20 ዓመታት ሰፊሕን ዓሚቝን ምርምራዊ ዕዮ፡ እቲ ብምሕታም ‘ ኣይንፈላለ’ (2001) ዝጀመረ ምሕታም ተኸታታሊ ቅጽታት ናይ ክልተ ዕቑድ ፖለቲካዊ ታሪኽ ኤርትራ፡ ካልኣይ ቅጺ ‘ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ’ (2006) ድሕሪ ምሕታሙ፡ ሕጂ ብምሕታም ሳልሳይ ቅጺ፡ ‘ኤርትራ፡ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን’ ይዛዘም ኣሎ። እዚ ሰለስተ ቅጽታት’ዚ፡ ውጽኢት ናይቲ ብ1997 ብማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር፡ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን፡ ዝተበገሰን ብብጻይ ኣለምሰገድ ተስፋይ ዝተመርሐን ፕሮጀክት ታሪኽ እዩ። እዚ ፕሮጀክት’ዚ ክብገስ እንከሎ፡ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሜዳ፡ ኣብ ጨንፈር ምንቕቓሕ ብ1987 ዝነበረ ተበግሶ ምርምር ታሪኽ ኤርትራ፡ ንፖለቲካዊ ታሪኽ ኤርትራ ካብ 1940’ታት ክሳብ ሓርነታዊ ሰውራኡን ዓወቱን ክሽፍን ዓቢ ጥሙሕ’ኳ እንተነበረ፡ ብግብሪ ግን ካብቲ ቀዳማይ ክልተ ዕቑድ ክሓልፍ ኣይከኣለን። ኣብዚ ሰለስተ ቅጽታት ግን፡ ነዚ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ኤርትራ ኣገዳሲ ናይ መሰጋገሪ እዋን’ዚ ብዕምቈትን ብዝርዝርን ተተሪኹ ስለ ዘሎ፡ እዚ ፕሮጀክት’ዚ ቀዳማይ ሽቶኡ ብብቕዓት ኣሳሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ነቲ ከም መቐጸልታኡ ክስዕብ ዘለዎ ምርምር ታሪኽ ሓርነታዊ ሰውራ ድልዱል ስነ- ኣገባባዊን ስነ-ታሪኻዊን መሰረት ኣንቢሩን ድሕረ-ባይታን መቓንን ኣቕሪቡን ምህላዉ ኸኣ፡ ዓቢ ኣበርክቶ እዩ። ቀዳማይ ቅጺ ‘ኣይንፈላለ’ (1941--1950) ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ንዝነበረቶ እዋን ክሳብ ምውሳን ፈደረሽን ብሕቡራት ሃገራት ይትርኽ። ካልኣይ ቅጺ ‘ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ (1951--1955) ከኣ፡ ካብ መሰርሕ ምትካል ፈደረሽን ክሳብ ምውራድ ቀዳማይ ምምሕዳር ተድላ ይሽፍን። እዚ ናይ መወዳእታን ሳልሳይን ቅጺ ‘ኤርትራ፡ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን (1956-1962)’ ድማ፡ መስርሕ ዘገምታዊ ምፍሓቝ ፈደረሽንን ኣብ መወዳእታኡ ኸኣ ምልሓቕ ኤርትራ ብኢትዮጵያ፡ ምምስራትን ምስፍሕፋሕን ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ (ሓራካ)ን ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ብተሓኤን ይትርኽ። ኣብ ሰለስቲኡ ቅጽታት፡ ብ1600 ገጻት ብኣዝዩ ዝርዝራዊን ብጭብጥታት ዝተደገፈን መሳጢ ትረኻ፡ እዚ ኣገዳሲ መድረኽ መለጋግቦ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ኤርትራ ቀሪቡ ኣሎ። ከም ኣብ ስነ-ፍልጠታዊ ምርምር ዝተመስረተ መጻሕፍቲ ታሪኽ ከኣ፡ ብቕዓቱ ኣብዚ ዝስዕብ ሰለስተ ረቛሒታት ይምርኰስ፤

Android Book App

Book Review


Leave a comment