ኣትኣማር ኣክትበት ትግረይት .

መንገአት


ጤብዐት ሕድሪ (ጤብዐት አማነት) እት ሰነት 1995 ለተአሰሰት፡ እት ሐንቴ መራዐየት ቅስም በሐስ ወተውሲቅ ጀብሀት ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት ለትሸቄ መአሰሰት እት ትገብእ፡ እብ ዐውል ረኪስ እግል ገቢል ካፊ ወጽበጥ ሰኒ ለቡ አክትበት ለትጠቤዕ መአሰሰት ወጠን ተ። እተክምሰልሁመ፡ ጤብዐት ሕድሪ አምር-ክቱብ ዐድነ እግል ልዕቤ ወልትቀደም ትሸቄ። ጤብዐት ሕድሪ ዲብለ ትፈናተ መጃላት አምር-ክቱብ እንዴ ረከዘት ለትሸቄ መአሰሰት ሰበት ተ፡ አስክ እለ ዮም ዲብ ተእሪክ፡ ህግየ፡ ዓዳት፡ ፈልፈሰት፡ ቅሰስ ተእሊፍ ወብዕድ እሉ ለሸብህ ጋራት ለረከዘ ናይ ፍጥር ወናይ ተርጀመት ክቱብ እንዴ ጠብዐት እግል ገቢል ትቀድም ጸንሐት። ምን እሊ ለትጠብዐ አክትበት 85% ናይ ፍጥር ቱ። አስክ አዜ ህዬ እብ ሀገጊት ዐድነ ምን 100 ክታብ ወለዐል (ናይ ተርጀመት ወናይ ፍጥር) ጣብዐት ህሌት። እትሊ ወቅት እሊ፡ እብ ተቅዪም እት ሰነት ሐድ ዐስር ክታብ ትጠቤዕ ህሌት። ወራታት ጤብዐት ሕድሪ እት ሰለስ እንዴ ከፈልነ እግል ንርአዩ እንቀድር።
አወላይ፦ ናይ ፍጥር አክትበት (ትርጁም ለኢገብአ)፡ አውለውየት ተሀይብ። እሊ፡ ምን ኬትበት ለቀርበ ዲበ ወኖሰ ለአትበገሰቱ እት ገብእ፡ ዲብለ ትፈናተ መጃላት ለረከዘ ወእብለ ትፈናተ ሀገጊ ዐድነ ለትከተበ ቱ። ካልኣይ፦ እግል ገሌ ምህመት ዐባይ ለትሀየበቱ ምናተ፡ ዲብ ሱግ ለይሀለ አክትበት ምን ሐዲስ ትጠቤዕ። ሳልሳይ፦ መሻሬዕ እንዴ ነዘመት ምህም ላቱ አክትበት ትጠቤዕ።
ጤብዐት ሕድሪ ምስለ ትፈናተ መአሰሳት ጥባዐት እንዴ ትፋሀመት ምን ሐዲስ ወራታት ጥባዐት ተአትጋይስ። አትሐዘ ምን ገብእ ህዬ፡ አክትበተ ዲብ ካርጅ እብ ጤብዐት ብዕዳም እንዴ ትጠበዐ ክምሰል ልትወዘዕ ትወዴ።

Android Book App PDF Download

Book Review


Leave a comment