Fenkil

ፈንቅል


ዛንታታት ተመኵሮ ገድሊ (ቅጺ 3)


ኣሕተምቲ ሕድሪ


ብኣጋጣሚ ብሩራዊ ኢዮቤል ስርሒት ፈንቅልን ምሕራር ምጽዋዕን ዝተዳለወ ሳልሳይ ቅጺ ‘ዛንታታት ተመኵሮ ገድሊ’። እዚ ዛንታታት’ዚ ንውዕሎ ተጋደልቲ ኣብቲ ወሳኒ ስርሒት ብሰብኣዊ ዓይኒ ኣቕሪብዎ ኣሎ።

Download Book App

Book Reviews ገምጋም መጽሓፍ

Send your Comments