Interview

“ገዛና መንበሪና ጥራይ ዘይኰነት መላመዲት ሙዚቃና’ውን እያ” ኣዜብ ተስፋይ

ዮሴፍ ኣስመላሽኣዜብ ተስፋይ ብ1969 ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ። ኣብ 1978፡ ጓል ትሽዓተ ዓመት እንከላ፡ ምስ ስድራቤታ ካብ ኣስመራ ናብ ሜዳ ድሕሪ ምእታው፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተጸምቢራ። ኣብ መጀመርታ 1980’ታት ድማ ምስታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝተመስረተት ጉጅለ ሲምፍኒ (symphony) ተጠርኒፋ ምስ ሙዚቃ ተላለየት። ነዚ ካብ ቊልዕነታ ዝተላለየቶ ሙዚቃ፡ ብትምህርቲ እናኣማዕበለት፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣስመራ ን18 ዓመት ከም መምህር ሙዚቃ ኰይና ትሰርሕ ኣላ። ኣዜብ ተስፋይ፡ ኣብ ጥሪ 2018 “ሕልመይ” ዘርእስታ፡ 12 ሕብራዊ ዜማታት ኢንስትሩመንትል ሙዚቃ (ብመሳርሒ ሙዚቃ ጥራሕ ዝጸወት ዜማ) ዝሓዘት ሲዲ (CD) ዘርጊሓ። ብዛዕባ እዛ ስራሕ ዝምልከት ምስ ሙዚቀኛ ኣዜብ ተስፋይ ዝተገብረ ቃለ-መጠይቕ ስዒቡ ይቐርብ።

- ምስ’ዛ ትጻወትያ መሳርሒት ሙዚቃ ክላሪነት’ዶ ከተላልይና፧

እዛ መሳርሒት ሙዚቃ ሓንቲ ካብ ዊንድ ኢንስትሩመት (Wind instrument) ኰይና፡ ክላሪነት (Clarinet) ትበሃል። ኣብ ዓድና ዝውትርቲ’ያ እኳ እንተ ዘይበልና ኣብ ሱሳታት ኣብ ማሕበር ሙዚቃ ኣስመራ (ማ.ት.ኣ) ትጽወት ነይራ፥ ብድሕሪኡ ግን እናሃሰሰት መጺኣ። ድሕሪ ናጽነት ክትቀላቐል ጀሚራ ነይራ፣ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ምረሻ ባንድ ትዝውተር እያ። ኣብ ቅዲ ሙዚቃ ፖፕ (Pop Music) ናይ ዓድና’ውን ንጥቀመላ ኢና። ብፍላይ ኣብ ናይ ኢንስትርመንትል ሙዚቃ ግን ኣነ ኣይኰንኩን ናይ መጀመርታ በዛ መሳርሒት ብ ሲዲ መልክዕ ዘዳለኹ፣ ቅድመይ ሰላም ሃብቶም ኣዳልያ ነይራ።

- ዜማዊ ትሕዝቶ ናይ’ዛ ሲዲ እንታይ ዘጠቓለለ እዩ፧ ፍሉይነት ኣለዋ’ዶ፧

ትሕዝቶ ናይ’ዛ ሲዲ ሕብራዊ ዜማታት ኰይኑ፡ 12 ዜማታት ዘጠቓለለት እያ። ዝበዝሐ ናይ ዓድና ኰይኑ፡ ብእንግሊዘኛን ዓረብኛን ዝተደርፉ ዜማታት’ውን ሓዚላ’ላ። እቲ ፍሉይ ዝገብራ ሓድሽ ድርሰት ዜማታት ስለ ዝሓወስኩላ እዩ። እዘን ሓደስቲ ድርሰት ዜማታት ምስ በዓል ቤተይን ደቀይን ዝተጻወትናየን እየን።

- ጽቡቕ! ምስ በዓል ቤትክን ደቅኽን ኰንኪ ሙዚቃ ትጻወቲ ኢኺ ማለት እዩ፧

እወ፡ እቲ ጽቡቕ ነገር በዓል ቤተይን ክልቲኦም ደቀይን ሙዚቃ ተማሂሮም’ዮም። ዝተፈላለየ መሳርሒ ሙዚቃ’ውን ይመልኩ እዮም። ኣብ ገዛና ሙዚቃ እቲ ነፍቅሮ ሞያ እዩ። ገዛና መንበሪና ጥራሕ ዘይኰነት መላመዲት ሙዚቃና’ውን እያ።

- ናብ ከምዚ ዝበለ ውጽኢት ንኽትበጽሒ ዝሓተተኪ ዋጋ ከመይ ይመስል፧

መጀምርያ ናብ ስራሕ ክትብገስ ከለኻ ለማጽ ኣይትጽበን ኢኻ። ማለት ፍረ ክትረክብ ጻዕሪ ከም ዘሎ ርዱእ’ዩ። ኩሉ እቲ ስራሕ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ባዕልካ ኢኻ ክትገብሮ ትግደድ። መዋሊ፡ ዘርጋሒ ትረኽበሉ ኣይኰነን። ኣብ’ዚ ከም ኣደ፡ መምህር፡ በቲ ኻልእ ድማ ከም ሰራሕተኛ ኰይነ፡ ብተወሳኺ ነቲ ዝፈትዎ ሞያ ኣብ ትርፊ ግዜ ከማልእ ከለኹ ናይ ብሓቂ ድኻም፡ ዓቕልን ትዕግስትን’ዩ ሓቲቱኒ። ብፍላይ ምስ’ዚ ኣብ ሲዲ ዝዕየ ናብ ፍላሽ እናተቐድሐ ብጥርሑ ዝዝርግሓሉ ዘሎ እዋን፡ ገንዘብካን ሓሳብካን ኣፍሲስካ ከተብቅዕ፡ ንሰራሒ ዘየተባብዕ ብፍላሽ ምብዛሕ ኣሎ። በዚ ኰይኑ በቲ መፈጸምታኡ ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ምብጻሕ ስለ ዝዀነ ነዚ ዝዓበየ ሸነኹ እየ ዝርኢ።ኣዜብ ተስፋይ ምስ ስድራቤታ፥ ደቃን በዓል ቤታን

- ፍሉይነት ናይ’ዞም መረጽክዮም ዘለኺ ዜማታት ብኸመይ ትገልጽዮ፧

ኣብ ኣመራርጻ ዜማታት፡ ብዝተኻእለ መጠን ንዓይን ንሰማዕትን ደስ ዘብሉ ኢለ ዝገመትክዎም’የ መሪጸ። መብዛሕትኡ ድማ ንእዝኒ ሰማዒ ዘይርብሽ ህዱእ (Slow) እዩ። ኢንስትርመንትል ሙዚቃ ጥራሕ ስለ ዝዀነ ደኣ’ምበር ካልእ ምስጢር ዘለዎ ኣይኰነን።

- ኣብ መጻኢ፡ ነዛ ሲዲ ቀዳመይቲ ቅጺ ኢልክያ ስለ ዘለኺ፡ ንጽበዮ ተመሳሳሊ ስርሓት ኣሎ’ድዩ፧

ንግዚኡ’ኳ ከምዚ መደብ ኣለኒ ክብል ኣይክእልን። ምኽንያቱ፡ ዝሓዝኩዎ ስለ ዘይብለይ። ቅሩብ ድማ ክረጋጋእ፣እንተ እቲ ሙዚቃ ግን ዝፈትዎ ስርሐይ ስለ ዝዀነ ኣብኡ’የ ዘለኹ። ኣብ መጻኢ እዝንኹም ኣይፈለየኒ፡ ብሓንሳብ ኣሎና።

- ክሳብ ሕጂ ዝመጻኪ መልሰ- ግብሪ እንተ’ሎ፧

እዛ ሲዲ ካብ ትምረቕ ዳርጋ ካልኣይ ወርሓ ቀሪባ ኣላ። ናይ ብሓቂ ዘተባብዕ ግብረ መልሲ’ዩ መጺኡኒ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብኣካል ይዂን ብተሌፎን፡ ኣብ ደገ ዘለው መተዓብይትን ቤተ ሰብን ካልኦትን ድማ ብኢንተርነት ዝጸሓፉለይ ብዙሓት እዮም። ስለቲ ሞራላዊ ምትብባዖም ብልቢ አመስግኖም።

- ኣብ መወዳእታ ዕድል ክህበኪ፧

ኣብ መወዳእታ ንክቡር በዓል ቤተይ፡ ንክቡራት ደቀይ፡ ካብ ጎድነይ ከይተፈለዩ ክእለቶምን ሞያዊ ኣበርክቶኦምን ኣብ ምድላው’ዛ ሲዲ ስለ ዘይተፈለየኒ ምስጋና ይዂኖም። ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2018 ይግበረልና!