Book Reviews/ገምጋም መጽሓፍ(ኣሕተምቲ ሕድሪ)

ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ፤ ኣብ ብልሒ ብብልሒ 1976 – 1979

ብኤልያስ ኣማረ

“ጉዕዞ ናይ’ቲ በዓል ኣሽሓት ገጻት ኤርትራዊ ጅግና”
እዚ ጽሑፍ’ዚ ኣብ 2007 ኣብ መመረቕታ መጽሓፍ ዶር.ተኸስተ ፍቓዱ፡ “ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ፤ ኣብ ብልሒ ብብልሒ 1976 – 1979” ብኤልያስ ኣማረ ዚቐረበ እዩ። ሕድሪሜድያ፡ ብዛዕባ መጽሓፍ - ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ - ሓፈሻዊ ዝኽሪ ንምሃብን ነባርነት ናይዚ ጽሑፍ ብምርዳእን ተውጽኦ ኣላ። ርሑስ ቅንያት በዓል ናጽነት - 2018. Read More...

ማሕፉዳ ታሪኽ

ብኣለምሰገድ ተስፋይ

ኣብ መመረቕታ መጽሓፍ ማሕፉዳ ታሪኽ፡
ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ቀረባ ዓመት፡ ሓያለ ንውዕሎ ተጋደልትን ቅያን ዝኽርን ሰማእታትን ዝትርኽ፡ ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜታት ዝተመርኰሰ ጽሑፋት ክሕተምን ክንበብን ጸኒሑን ይቕጽልን ኣሎ። ዛጊት ኣብ ውሽጢ ምክልኻል ጥራይ ክዝርጋሕ ዝጸንሐ፡ ብኮሎኔል ገረዝጊሀር መሓሪ አናተኣከበ ዝሕተም ዘሎ ሽድሽተ ቕጽታት፡ ኣብ ጊዜ ቓልሲ ንወትሃደራዊ ትምህርቲ ክፍሊ ታዕሊም ዝወርዱ ዝነበሩ ምኵራት ተጋደልቲ ባዕሎም ዝጽሕፍዎ ወይ ዘጽሕፍዎ ዝነበሩ ፍሉይ ዝኽርታቶም ስለ ዝሓቍፍ’ሞ፡ ካብ ኢዶም ወይ ካብ ልሳኖም ዝተረኽበ ስለዝኾነ፡ ፍሉይነት ዘሎዎ እዩ። ብዙሓት ካብዚኣቶም ስለ ዝተሰውኡ ድማ፡ ከም ታሪኻዊ ሰነዳት፡ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኽስራዕ ዝኽእል እዩ። Read More...

ዕዮታት ሰውራዊት ሳሕል

ሳሙኤል መንግስትኣብ

ጦብላሕታዊ ገምጋም መጽሓፍ ድራማ
መጽሓፍ ድራማ ነቲ ኣብ ሜዳ ዝስራሕ ዝነበረ ዕዮታት ድራማ ኣንፈት ከተትሕዝ እተጻሕፈት ምዃና ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታትን ኣብዛ መጽሓፍ ኣብ ዘለዉ መእተዊታትን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ተኻቲቶም ዘለዉ ሓሳባት፣ መጽሓፍ “ድራማ” ንሓደ ጀማሪ ይኹን ዓያዪ ድራማ ጽቡቕ መበገሲን መሕሰቢን ነጥብታት ከምዘለዋ ንጹር እዩ። እዚ ንጻረ እዚ ኣብ ነብስኻ ምስትረኽቦ ድማ ዝያዳ ብሩህን ኣገዳሲት መጽሓፍ ምዃናን ትግንዘብ። ኣብ ውሽጢ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዙሓት ኣርእስትታት ተተንቲኖም ኣንፈት ስነጥበብ ድራማ ኣብ ዓለም፣ ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ሜዳን ከመይ ኔሩን ኣሎን ብንጹር ተንጸባርቕ። ስለዚ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ካብ ጀመርቲ ክሳብ ማእከላይ ኣፍልጦ ድራማ ዘለዎም ዓየይቲ ድራማ (Dramaturges) ከንብቡዋን ክፈልጡዋን ዘለዎም መጽሓፍ ኢያ። Read More...

ዕዮታት ሰውራዊት ሳሕል

ኣማናቱላህ ዓብዱራሕማን

ተመስጦይ ብዛዕባ መጽሓፍ ስነ-ጽሑፍ ኣመዓባብላኡን ተራኡ ኣብ ሰውራን
ብዙሕ እዋን፡ ነቲ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝጸሓፍ (ወይ ዝትርጐም) ዘሎ መጻሕፍቲ ምስ ኣንበብኩ ወይ ከንብብ ኣብ ዝፍትነሉ ዕግበት ይስእነሉ’ሞ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት መጻሕፍቲ ይጻሓፍ፡ ነዚ ሕብረተሰብ’ከ ብኸመይ’ዩ ዘገድሶ ኢለ እሓስብ ። Read More...

መግዛእቲ ሲኞራ

ግርማይ ኣብርሃም

ጦብላሕታዊ ገምጋም መጽሓፍ፡ መግዛእቲ ሲኞራ
መግዛእቲ ሲኞራ፡ ዛንታ ናይ ሓደ ኣብ ሰማንያታት ናብ ዓዲ ጥልያን ዝተሰደደ ገብረእግዚኣብሄር ገብረመስቀል ዝተባህለ መንእሰይን ካልኦት ኣብቲ እዋን’ቲ ናይ ዝተሰዱ ኤርትራውያንንዘካተተት መጽሓፍ’ያ። መጽሓፍ መግዛእቲ ሲኞራ፡ጸሓፊን ካልኦት ደቂ ሃገሩን እንተስ ብሕሰም ናብራ፡ ብስርጸት ዕላላት ወይ’ውን ምረት መግዛእቲን ንሱ ዘስዓቦ ሓጎጽጎጽ ናብራን ናብ ስደት ድሕሪ ምምራሕ ይሓልምዎ ንዝነበሩን ዘጓነፎም ዘይሓሰብዎ ክውንነትን እናዛመደት፡ ብመልክዕ ዋዛን ቍምነገርን እተዘንቱ መጽሓፍ’ያ። Read More...

ኤርትራ፡ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን 1956-1962

ዓብዱ ሓጂ

ምስ ተመራማሪ ታሪኽን ደራሲን ብጻይ ኣለምሰገድ ተስፋይ ድሕሪ ነዊሕ ኣብ ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ ፡ ብዛዕባ መጽሓፉ ሓቲተዩ ። ከም ዝተወደእትን ኣድላይ ስእልታት ምስ መረጸላ ንሕትመት ክትቀርብ ምዃና ሓቢሩኒ ። ኣስዒቡ፡ “ነዛ መጽሓፍ ክህይሱ ካብ ዝሓሰብክዎም ሰባት ሓደ ንስኻ ኢኻ ፡ ፍቓደኛ እንተኾንካ ነታ መጽሓፍ ኣብ ፍላሽ ክህበካ” ኢሉኒ ። ንትጽቢቱ እበቅዕዶኾን ብምባል ስክፍታ’ኳ እንተነበረኒ ፡ ብኽብሪ ግን ተቐቢለዮ ። እነሆ Read More...

ኤርትራ፡ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን 1956-1962

ሳላሓዲን ዓሊ

እዚ መጽሓፍ’ዚ፡ መቐጸላታን መዛዘምን ናይቲ ኻብ ምብቃዕ መግዛእቲ ኢጣልያ ኽሳዕ ምሉእ ጎበጣ ኤርትራ ብኢትዮጵያ (1941-1962) ዝነበረ ፖለቲካዊ-ታሪኽ ኤርትራ ማእከል መጽናዕቱ ዝገበረ Read More...