መኣዲ ንባብ መጻሕፍቲ ኤርትራ (Eri Book Reading Club)

“ዘንብብ ይዕምብብ” ዝብል ሃብታም ብሂል ወለድና ኣሎ። እዞም ኣብ ስደት እንነብር ዜጋታት ከመይ ጌርና ነዚ ምዕቡል ልምድን ባህልንኣብ ዘዘሎናዮ ከነማዕብሎን ከነስፍሖን ንኽእል ካብ ዝብል ቅዱስ ሕልና ተበጊስና፡ መኣዲ ንባብ መጻሕፍቲ ኤርትራ” (Eri Book Reading Club) ዝተባህለት፡ ኣብ መጽሓፍቲ ኣንቢብካ ምስትምቃር፡ ምትንታን፡ ትሕዝቶ መጻሕፍቲ ምፍታሽን ምክታዕን ዘድሃበት፡መኣዲ ንባብ ከንጅምር ተበጊስና ኣሎና፡፡ 

ቀንዲ ዕላማ ናይ’ዛ መኣዲ ኣብ’ቲ “ፍልጠትና ንምምዕባልን ንምክፋልን” ዝብል ሃብታም ባህሊ ህዝብና ዝተሞርኮሰ ኰይኑ፡ መጽሓፍቲእናንበብና ክንካታዕን ክንዝትን’ዩ፡፡ ንእሽቶ ወይ ሒደት ዝብሃል ፍልጠት የለን። መጽሓፍቲ ኣንቢብና ዘጥረናዮ ፍልጠት ምስ ህዝብናምክፋል ድማ ሓላፍነት ኩልና ስለዝዀነ፡ ኣብ’ዛ መኣዲ ንባብ መጻሕፍቲ ኤርትራ” (Eri Book Reading Club) ኢድኩምክትሰዱን ምሳና ሓቢርኩም ክትቋደሱን ብኽብሪ ንዕድም፡፡ 

ከም ቦኹሪ ርክብና፡ ካብ “ዛንታታት ተሞኩሮ ገድሊ” ቅጺ 1፡ ዝኽርታት ሓመድ ድበ ናደው እትብል ንኽብሪ ብሩራዊ እዮቤልዩምፍራስ ግንባር ናቕፋን ምድምሳስ “እዚ ናደው’ን” ምኽንያት ብምግባር ኣብ 2013 ብኣሕተምቲ ሕድሪ ተሓቲማ ዝተዳለወት መጽሓፍ፡ከነስተማቕራን ክንዛተየላን ተቐሪብና ኣለና::

“ዝኽርታት ሓመድ ድበ ናደው” ዘንበብኩምን ኣብ’ቲ ንምፍራስ ግንባር ናቕፋን ምድምሳስ “እዚ ናደው” ዝተገብረ ታሪኻዊ ኲናትዝተሳትፍኩምን: ምሳና ሓቢርኩም ክትዝትዩን ፍልጠትኩምን ተሞኩሮኹምን ከተካፍሉናን ብኽብሪ ንዕድም፡፡ 

ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ንፍጹም ተስፋሚካኤል ኣብ 614-441-2913 ተወከሱ፡፡ 

ጽቡቕ ምጅማር ይግብረልና፡፡ 

ንጅምረሉ ዕለት፡ ቀዳም 27 መጋቢት 2021
ሰዓት፡ ቀዳም ሰዓት 11 ቅ.ቐ. (11 A.M. EST – Washington DC)
ቦታ፡ ብ ኢንተርነት ኣብ ዙም (zoom meeting)
ቦክሪ መጽሓፍ፡ ዝኽርታት ሓመድ ድበ ናደው

ኣብዚ ኣቲኹም ተመዝገቡ፡ https://docs.google.com/forms/d/1iahhzMZvawRPoJFRbvlL2BQ7cAvfENaJTGyAJ6z–xY/edit

Amazon US: https://www.amazon.com/Nadow-Stories-Tigrinya-Solomon-Berhe/dp/9994801228

Amazon UK: https://www.amazon.co.uk/Nadow-Stories-Tigrinya-Solomon-Berhe/dp/9994801228

ኣባላት መኣዲ ንባብ መጻሕፍቲ ኤርትራ (Eri Book Reading Club) 

ዓወት ንሓፋሽ፡፡