ሜራስ (Mieras)

$29.90

Category:

Description

ሙሳ ኣሮን ወ ደሳሌ በረኸት

ለመድ ወሰዋልፍ ወነባሪ መጅተመዕነ እንዴ ትሐየበ ምን ልትወሰቅ፣ ዝሕረት ዐባይ እንዴ ገብአ፣ ሄራር ዐቦት ዓዳትነ ክምሰል ለአደቅብ ወለአገይድ እሙር ቱ። ሰበቡ ህዬ፣ ለመድ፣ ሰዋልፍ ወነባሪ ምን ዘበን ቅዱም እንዴ አንበተ እት ልትኬለል ለመጽአ፣ ተእሪክ፣ አምር፣ ፈሀም፣ ቅየም ወለመስሉ ጋራት ለከምክም ውርስ ምህም ሰበት ቱ። እብሊ ቱ ህዬ፣ እሊ ‘ሜራስ’ ለልብል ክታብ ምን ዓዳት ወለመድ ሸዐብ ትግሬ፣ ሕሩይ ላቱ ጽበጥ እንዴ ነስአ ለትጠብዐ።