ጽውጽዋይ ንህጻናት (tsiwi tsiway hitsanat)

$14.99

እዚ መጽሓፍ እዚ ብቐንዱ ንኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ህጻናት ኤርትራ፡ ብመንገዲ ጽውጽዋያት እናዘናግዐ ኣእምሮ ህጻናት ንምስፋሕን ናይ ምንባብ ዓቕሞም ኣብ ምድንፋዕን ክሕግዝ ተባሂሉ ኢዩ ተዳልዩ። ሽሕኳ ዝበዝሕ ካብ ትሕዝቶ ናይ እዞም ጽውጽዋያት ግሪኻዊ መበቆል እንተሃለዎም፡ ብልዑል ፈጠራ ደራሲ ምስ ያታዊ ጽውጽዋያት ኤርትራ ብምውሳብ ኤርትራዊ መንነት ሒዞም ከምዝቐርቡ ተጌሩ ኣሎ።

ቀንዲ ብልጫ ናይ እዚ መጽሓፍ፡ እቲ ጽሑፍ ንህጻናት ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ህጻናት ጥራይ ተደሪቱ ዝተርፍ ዘይኮነ፡ ወለዲ ንደቆም ባዕሎም እናኣንበቡ ከዘናግዕሉን ክምህሩሉን ስለዝኽእሉ ኢዩ። ሰረት ኩሉ ምዕባለ ንባብ ኢዩ። ስለዝኾነ ደቅና ናይ ንባብ ልምዲ ንከጥርዩ፡ ክንጽዕተሎምን ባይታ ከነጣጥሓሎምን ሓላፍነትና ኢዩ።

Category: